Zorg en Ondersteuning (SOP)

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, moeten die zoveel mogelijk krijgen in het reguliere onderwijs. Op die manier worden kinderen het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Dat is het uitgangspunt van de Wet passend onderwijs, die sinds 1 augustus 2014 van kracht is.

De Wet Passend Onderwijs

Door de Wet passend onderwijs zijn scholen verantwoordelijk voor het bieden van een passende onderwijsplek aan ieder kind. Die plek kan op de eigen school zijn of op een andere school in het reguliere onderwijs of in het speciaal onderwijs. Om invulling te geven aan deze opdracht werken de scholen in de gemeente Apeldoorn samen in het Samenwerkings verband (SWV) Passend Onderwijs 25-05.

Ook al voor de komst van de Wet passend onderwijs was onze basisschool zo ingericht dat ze meer kan betekenen voor leerlingen die onderling sterk verschillen in tempo, intelligentie, sociale vaardigheden en leer mogelijkheden. Een groot deel van de eisen die passend onderwijs aan ons stelt, hebben wij dan ook op orde. In het zogenaamde School Ondersteunings Plan (SOP) hebben wij omschreven welke extra ondersteuning wij bieden.

Klik hier voor het SOP

Als blijkt dat kinderen niet op onze school terecht kunnen dan zoeken we naar een andere passende plek binnen het reguliere onderwijs, het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Alle informatie over passend onderwijs in Apeldoorn vindt u op: www.swvapeldoornpo.nl

Wanneer u uw kind wilt aanmelden op onze school en het heeft extra ondersteuning nodig, dan verkennen we met elkaar de ondersteuningsbehoefte van uw kind, uw verwachtingen en de mogelijkheden van onze school. We hanteren daarbij een aantal afwegingen, zoals:

  • Hebben wij als school voldoende te bieden voor het kind?
  • Wat zijn de consequenties voor de overige leerlingen?
  • Wat zijn de consequenties voor de ‘ontvangende’ leerkracht en is de ondersteuning te realiseren?
  • Kunnen wij ook in de volgende groepen en gedurende de gehele schoolloopbaan een goede ondersteuning en begeleiding bieden?

Rekening houden met begaafdheid

Uiteraard houden we ook goed rekening met (meer)begaafdheid

Lees meer over 'Begaafdheid'