Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschap geeft de mogelijkheid om over het beleid en de plannen van de school mee te praten. Het gaat onder andere over onderwerpen die betrekking hebben op de school en het onderwijs, de financiën, activiteiten op school, oudertevredenheid en de onderhoud van het gebouw.

De vergaderingen

Tijdens de vergaderingen van de MR bespreken we zaken waarin advies- of instemmingsrecht bestaat. Over het algemeen gaat het over het beleid en gang van zaken op onze school. Zo bespreken we bijvoorbeeld de indeling van de stamgroepen, het schoolplan en hoe we de school zoveel mogelijk kunnen promoten.
We vergaderen ongeveer 6 keer per schooljaar. Al onze MR-vergaderingen zijn (gedeeltelijk) openbaar, u bent van harte welkom om een MR vergadering bij te wonen. In de agenda van de nieuwsbrief kunt u lezen en wanneer de vergadering zal plaatsvinden.
Wanneer u iets opvalt in de school wat misschien anders zou kunnen, dan kunt u dit aangeven bij de groepsleider van uw kind of bij de schoolleider. Mocht u er samen niet uitkomen -, dan kunt u contact zoeken met een MR lid, dit kan mondeling of via email (deontdekking@pcboapeldoorn.nl).

De MR stelt zich aan u voor

Ik ben Carline Kooij, groepsleider van de Pandaberen 1/2 . In de MR ben je in de gelegenheid om over veel schoolzaken mee te denken en te praten. Op deze manier ben je zeer betrokken en kan je constructief bezig zijn. Het is fijn om met een klein groepje mensen van gedachten te wisselen over schoolzaken en zo op een andere manier wat voor school te betekenen.

 

De MR stelt zich aan u voor

Mijn naam is Sander Zwetsloot, namens het team zit ik in de MR. Ik ben groepsleider van de Zeekomkommers. Ik werk nu 2 jaar op De Ontdekking en in die tijd heb ik veel veranderingen meegemaakt. Ik ben trots op onze jenaplanschool en omdat ik veel ideeën heb over onze school en omdat ik graag meedenk zit ik sinds dit schooljaar in de MR. Ik ben de hele week op school aanwezig, aarzelt u niet om mij aan te spreken over MR zaken.

De MR stelt zich voor

Ik ben Marieke Rouwenhorst, getrouwd en moeder van Brett (Jachtluipaarden), Lynn (Pandaberen) en Matt (die is nog te klein om naar school te gaan). Ik ben werkzaam bij een peuterspeelzaal en op een BSO, waardoor ik ook op andere scholen zie hoe ze beleidsmatig te werk gaan. Ik vind het belangrijk om mee te denken met de school waar onze kinderen veel tijd doorbrengen. Doordat ik in de MR zit, ben ik aardig op de hoogte van wat er speelt en kan ik daardoor meedenken over wat bij problemen de beste oplossingen zouden kunnen zijn. Spreek me gerust aan als u vragen of opmerkingen heeft!

De MR stelt zich voor

Ik ben Berrie van Kampen, vader van Ferron (Jachtluipaarden) en Dylano (De Adelaars). Sinds dit schooljaar zit ik in de MR. Het lidmaatschap aan de MR stelt mij in staat beter op de hoogte te blijven over de gang van zaken binnen De Ontdekking, en om actief mee te denken over het te voeren beleid in het belang van de kinderen, de ouders en de stamgroepsleiders. Wil je iets aan mij kwijt aarzel dan vooral niet om mij te benaderen.

Ouderraad (OR)

Wat doet de OR?

Het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school. Het vormen van een achterban voor het ouderdeel van de medezeggenschapsraad (MR). Het verzorgen van praktische steun op school. De OR bestaat uit een aantal gekozen ouders. De OR vergadert 1 x per maand. Verslagen van de ouderraadsvergaderingen liggen ter inzage op school. De OR vergadert één keer per jaar met de MR. De vergaderingen van de OR zijn openbaar. De data van de vergaderingen worden vermeld in de nieuwsbrief. De financiële verantwoording van de ouderraad wordt schriftelijk verstrekt en ouders kunnen daarop schriftelijk reageren.