Intensieve Taalklas

De Intensieve Taalklas is een initiatief van de gemeente Apeldoorn in samenwerking met de drie grote besturen voor basisonderwijs in Apeldoorn, waaronder PCBO Apeldoorn. De Intensieve Taalklassen zijn verbonden aan veertien scholen in Apeldoorn. De taalklassen zijn geschikt voor kinderen met een risico op taalachterstand.

 

Er is één bovenschoolse klas voorneveninstromers, leerlingen vanaf 8 jaar of groep 5. Zij hebben doorgaans een grote taalachterstand en kunnen drie dagdelen per week naar een Intensieve Taalklas op basisschool de Zevensprong, Pythagorasstraat 384.
In deze taalklas worden kinderen taalvaardiger gemaakt, het accent ligt op ontwikkeling van de basiswoordenschat. Er wordt veel aandacht besteed aan mondelinge communicatie en “begrijpen wat je leest”.

Voor nieuwkomers zijn de leerlijnen vastgesteld voor de onderdelen: woordenschat, technisch lezen, begrijpend lezen, spellen en rekenen. Scholen kunnen dit gebruiken om voor leerlingen die na groep 4 instromen een ontwikkelingsperspectief op te stellen.
Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de directeur van deze school of de coördinator van de Intensieve Taalklassen, Titia Schultz, via email: info@intensievetaalklassen-apeldoorn.nl

De website van de ITK Apeldoorn

Uitleg ITK

De ondersteuning is voor kinderen met een taalachterstand. Door een jaar lang in kleine groepjes intensief met de kinderen te werken streven wij ernaar dat de taalachterstand minder wordt. Er is aandacht voor mondelinge communicatie, uitbreiding woordenschat, begrijpend luisteren en (begrijpend) lezen. Deze ondersteuning zorgt ervoor dat leerlingen beter het reguliere onderwijs kunnen volgen, en na groep 8 terecht komen op het schooltype dat bij hen past. De doelgroep is: allochtone en autochtone leerlingen met voldoende leermogelijkheden maar met een beperkte taalvaardigheid. 
Ook de ouders worden hierbij betrokken zodat zij de kinderen thuis kunnen ondersteunen.