De Basisprincipes van Jenaplanonderwijs

De Nederlandse Jenaplanvereniging heeft de basisprincipes ongeveer tien jaar geleden vastgesteld. Slechts die scholen die werken vanuit deze principes en ze tevens hebben vermeld in het schoolplan, kunnen lid worden van de Nederlandse Jenaplanvereniging. De principes vormen eigenlijk de normen voor het denken en handelen. Ze geven een gemeenschappelijke basis aan van waaruit men wil werken en ze geven een richting aan voor het denken en handelen.

 

 • Elke mens is uniek; zo is er maar één. Daarom heeft ieder kind en elke volwassene een onvervangbare waarde.
 • Elke mens heeft recht een eigen identiteit te ontwikkelen. Deze wordt zoveel mogelijk gekenmerkt door: zelfstandigheid, kritisch bewustzijn, creativiteit en gerichtheid op sociale rechtvaardigheid. Daarbij mogen ras, nationaliteit,geslacht,seksuele gerichtheid, sociaal milieu, religie, levensbeschouwing of handicap geen verschil uitmaken.
 • Elke mens heeft voor het ontwikkelen van een eigen identiteit persoonlijke relaties nodig: met andere mensen, met zintuigelijke waarneembare werkelijkheid van natuur en cultuur; met de niet- zintuigelijk waarneembare werkelijkheid.
 • Elke mens wordt steeds als totale persoon erkend en waar mogelijk ook zo benaderd en aangesproken.
 • Elke mens wordt als een cultuurdrager en- vernieuwer erkend en waar mogelijk ook zo benaderd en aangesproken.
 • Mensen moeten werken aan een samenleving die ieders unieke en onvervangbare waarde respecteert.
 • Mensen moeten werken aan een samenleving die ruimte en stimulansen biedt voor ieders identiteitsontwikkeling.
 • Mensen moeten werken aan een samenleving waarin rechtvaardig vreedzaam en constructief met verschillen en veranderingen wordt omgegaan.
 • Mensen moeten werken aan een samenleving die respectvol en zorgvuldig aarde en wereldruimte beheert.
 • Mensen moeten werken aan een samenleving die de natuurlijke en culturele hulpbronnen in verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties gebruikt.

 

 • De school is een relatief autonoom coöperatieve organisatie van betrokkenen. Ze wordt door de maatschappij beïnvloed en heeft er zelf ook invloed op.
 • In de school hebben de volwassenen de taak de voorgaande uitspraken over mens en samenleving tot (ped)agogisch uitgangspunt voor hun handelen te maken.
 • In de school wordt de leerstof zowel ontleend aan de leef- en belevingswereld van de kinderen als aan de cultuurgoederen die in de maatschappij als belangrijke middelen worden beschouwd voor de hier geschetste ontwikkeling van persoon en samenleving.
 • In de school wordt het onderwijs uitgevoerd in pedagogische situaties met pedagogische middelen.
 • In de school wordt het onderwijs vorm gegeven door een ritmische afwisseling van de basisactiviteiten gesprek,spel,werk en viering.

 

 • In de school vindt overwegend heterogene groepering van kinderen plaats,
 • Naar leeftijd en ontwikkelingsniveau, om het leren van en zorgen voor elkaar te stimuleren.
 • In de school worden zelfstandig spelen en leren afgewisseld en aangevuld door gestuurd en begeleid leren. Dit laatste is expliciet gericht op niveauverhoging. In dit alles speelt het initiatief van de kinderen een belangrijke rol.In de school neemt wereldoriëntatie een centrale plaats in met als basis ervaren,ontdekken en onderzoeken.
 • In de school vinden gedrags-en prestatiebeoordeling van een kind zoveel mogelijk plaats vanuit de eigen ontwikkelingsgeschiedenis van dat kind in samenspraak met hem.
 • In de school worden verandering en verbeteringen gezien als een nooit eindigend proces. Dit proces wordt gestuurd door een consequente wisselwerking tussen doen en denken.

 

Het belang van relaties

We richten onze omgeving zo in dat de kinderen de kernkwaliteiten kunnen leren.

Lees meer over 'Kernkwaliteiten'