Menu

Ouderparticipatie

ouderparticipatie v2

Ouderparticipatie

Een school kan niet zonder de leerlingen, maar een school kan ook niet zonder ouders. Samen hebben we een belangrijke rol in de opvoeding van de leerlingen. Wij hechten er daarom veel belang aan ouders te betrekken bij de diverse activiteiten op school.

Stamgroepouders

In elke stamgroep is een ouder actief als stamgroepouder. Die zorgt voor de organisatie van hulp bij activiteiten, zoals begeleiding bij excursies, hulp bij het startfeest en andere zaken die betrekking hebben op de stamgroep. Stamgroepouders assisteren bij feesten en helpen met opruimen. Ook zijn zij aanspreekpunt voor (nieuwe) ouders. Ouders worden hiervoor door de stamgroepsleider benaderd.

Gebedsgroep

Enkele ouders vormen samen een gebedsgroep, die regelmatig bij elkaar komt om te bidden en te danken voor de school: voor het team, voor de kinderen, voor feestelijke gebeurtenissen, maar ook voor verdrietige gebeurtenissen. Kinderen en ouders kunnen gebedspunten inleveren in de ideeënbus van school.

OR v2

Ouderraad (OR)

De ouderraad is samengesteld uit enthousiaste ouders van leerlingen die op onze school zitten. De ouderraad vergadert zo'n acht keer per jaar, en organiseert leuke activiteiten voor de kinderen. Denk bijvoorbeeld aan de avondvierdaagse, het sinterklaasfeest, kerstviering, paasontbijt, schoolreizen, kerk- en schooldienst, sportdag, kleuterfeest en nog veel meer. Lijkt het je leuk om onze ouderraad te versterken? [email protected].

 

OR 1 v2

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad heeft een belangrijke rol bij het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs. De medezeggenschapsraad beslist en denkt mee over diverse zaken die de school aangaan zoals het schoolplan, de schoolgids en het activiteitenplan. Belangrijke besluiten die de het bestuur wil nemen, moeten worden voorgelegd aan de MR. Andersom kan de MR elk standpunt dat zij heeft, kenbaar maken aan het bestuur. Dit kan de MR gevraagd én ongevraagd doen. De leden van de MR zijn bereikbaar en aanspreekbaar op het schoolplein, en via [email protected].

Namens onze ouders hebben zitting in de MR: Ans van Luttikhuizen en Sanne Brouwer
Namens ons team hebben zitting in de MR: Desiree Blom en Lynette Driessen (ivm haar verlof is Werna van den Boogaard waarnemend lid)

GMR 2 v2

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) worden onderwijsinhoudelijke en personeelszaken besproken die schooloverstijgend zijn. In de GMR zitten teamleden en ouders van diverse PCBO-scholen.