Begaafdheid

De stamgroepsleiders werken met een periodeplan, waarin staat welke kinderen pluswerk nodig hebben. Met pluskinderen wordt aan allerlei vaardigheden gewerkt die gericht zijn op brede ontwikkeling. Zij krijgen, net als voorgaande jaren, uitdaging en begeleiding.

Kinderen die in aanmerking komen voor pluswerk

  • Kinderen die 1 of 1+ scoren op de Cito toetsen en waaraan de stamgroepleiders merken dat zij meer uitdaging nodig hebben.
  • Kinderen die onderpresteren. Deze kinderen zijn wel zeer intelligent maar het komt niet tot uiting.
  • (Meer)begaafde kinderen
  • (Meer)begaafde kinderen met dyslexie.
  • Begaafde kinderen met sociaal emotionele problematiek. Dit zijn kinderen waarvan het welbevinden als niet goed ervaren wordt door ouders, groepsleider of het kind zelf.

Hoe gaan we te werk met (meer)begaafden?

D.m.v. het periodeplan en de overdracht naar de nieuwe stamgroep weet de groepsleider welke kinderen hiervoor in aanmerking komen. In ons (meer)begaafd beleidsplan kunt u teruglezen hoe wij omgaan met begaafdheid.

Onderzoekend en ontdekkend leren zijn leidend. Stamgroepleider Eesje Eggink-Vink is onze hoogbegaafdheidsexpert. Zij begeleidt onze stamgroepleiders bij de begeleiding van begaafde kinderen en dit schooljaar start zij twee plusgroepen. Eén onderbouw groep en een bovenbouwgroep. Twee keer per maand komen deze groepen bij elkaar en kunnen de kinderen met gelijk gestemde in gesprek en wordt er plusbegeleiding op maat aangeboden. De kinderen krijgen werk mee waar ze die week erna weer mee aan het werk kunnen in de stamgroep.

PCBO Plusprogramma

Binnen onze PCBO visie op begaafdheid staan de zijnskenmerken van meer- en hoogbegaafde kenmerken van kinderen centraal. Wanneer je kind meer- of hoogbegaafd is, zetten wij ons in voor het realiseren van passend onderwijs.

Dit doen we door middel van het PCBO PlusProgramma. Hiermee bieden we onderwijs op maat voor meer- of hoogbegaafde kinderen. Het PCBO Plusprogramma bestaat uit drie pijlers waar vanuit we je kind, jou als ouder en onze PCBO-scholen ondersteunen:

 

1. Plusbegeleiding op school

Wanneer je kind meer- of hoogbegaafd is, ontvangt het eerst ondersteuning op school. Door middel van compacten en verrijken, ontmoeting met peers, samenwerken met peers of deelname aan de Interne plusklas bijvoorbeeld. Deze ondersteuning vult de school zelf in. De begeleiding vindt plaats in de omgeving, die je kind kent.

 

2. De bovenschoolse plusklassen

PCBO Naast de ondersteuning op de scholen, hebben we bij PCBO 5 bovenschoolse plusklassen. De bovenschoolse plusklas van PCBO is een arrangement passend onderwijs en bedoeld voor een specifieke doelgroep kinderen met hb zijnskenmerken én een specifieke hulpvraag.

Deze bovenschoolse plusklassen worden gegeven op 2 locaties in Apeldoorn; Apeldoorn Oost (PCBO De Regenboog Osseveld) én Apeldoorn West (PCBO De Wegwijzer )

We werken volgens 3 aanpakken, best passend bij de ondersteuningsbehoefte van je kind. Zo hebben we:

  • Plusklas voor kinderen met een ondersteuningsbehoefte in het reguliere plusklas aanbod en begeleiding
  • Plusklas voor kinderen met een forse ondersteuningsbehoefte in begeleiding van de plusklasleerkracht
  • Plusklas voor kinderen met een behoefte aan verdieping op het reguliere aanbod in de plusklas

Je kind bezoekt de bovenschoolse plusklas 1 dagdeel. Uitzondering hierop is het verdiepings arrangement; dat is 2 dagdelen.

Persoonlijke ontwikkeling en sociaal contact
In de bovenschoolse plusklassen staat de ondersteuningsbehoefte en de persoonlijke leerdoelen van je kind centraal. Zo hebben we aandacht voor motivatie, zelfbeeld, samenwerken. Je kind gaat samen met andere kinderen, aan de slag met filosofie, expressie, emotionele training en diverse spelonderdelen. Ook ontmoet je kind in deze klas andere meer- hoogbegaafde leerlingen (de peers) Fijn voor je kind omdat het merkt dat er meer kinderen zijn, die denken zoals hij/zij, die zijn/haar humor begrijpen, die dezelfde interesses hebben .

 

3. Ondersteuning vanuit PlusBegeleiding en Kenniscentrum PCBO

Naast een bovenschools aanbod vergroten we de kennis en expertise van onze leerkrachten met betrekking tot het thema hoogbegaafdheid. Dit doen we door Plusbegeleiding en het Kenniscentrum PCBO.

De plusbegeleiding wordt verzorgd door de Hb coördinator van PCBO.

De plusbegeleiding ondersteunt scholen in onderwijs aan begaafde leerlingen. We ondersteunen bijvoorbeeld leerkrachten en intern begeleiders bij de Plusbegeleiding, die ze op school geven, er wordt meegedacht in versnellen en we zijn er voor jou als ouder bij specifiekere vragen over begaafdheid. Bovendien wordt er in de plusbegeleiding ingezet op verbinding: verbinding van de bovenschoolse plusklas met de basisschool en verbinding van expertise van scholen.

Ook hebben we een Kenniscentrum PCBO. Naast de bovengenoemde meedenk- en adviesfunctie zijn in de orthotheek van het Kenniscentrum materialen (speciaal over/voor meer- of hoogbegaafdheid) te vinden die leerkrachten, maar ook jij en je kind kunnen gebruiken. Vanuit dit Kenniscentrum organiseren we ook een intern netwerk begaafdheid (lerend netwerk hb) waar alle Hb specialisten van de scholen kennis kunnen delen en halen. Bovendien ontwikkelen we binnen dit netwerk bovenschoolse richtlijnen m.b.t de onderwijskwaliteit begaafdheid.

En we zijn te vinden in de netwerken van het Samenwerkingsverband, in contact met voortgezet onderwijs en andere externe, relevante partners. Zo zoeken we ook buiten PCBO de verbinding op rond het thema begaafdheid.

Meer weten?
Stuur dan (wanneer mogelijk in overleg met de leerkracht of intern begeleider van je kind) een mail naar de coördinator van het PCBO Plusprogramma, Annet Klaver via: aklaver@pcboapeldoorn.nl.