Ouderbetrokkenheid

Onze Jenaplanschool is een gemeenschap van kinderen, stamgroepleiders en de ouders. We hebben als gezamenlijk doel om de ontwikkeling van kinderen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Ouders zijn daarbij weliswaar primair verantwoordelijk voor het opvoeden en stamgroepleiders voor het leren, maar een deel van het opvoeden gebeurt op school en thuis wordt immers ook geleerd. Opvoeden en leren hangen dus met elkaar samen. Daarom is een goede samenwerkingsrelatie tussen de ouders en de leerkrachten essentieel. Kinderen laten opgroeien tot actieve en verantwoordelijke burgers is een van de doelen van ons onderwijs. Een actieve opstelling, betrokkenheid en verantwoordelijkheid van ouders en leerkrachten voor alles wat met de schoolgemeenschap te maken heeft geeft kinderen daarin een goed voorbeeld.

Binnen onze school doen we er alles aan om ouders intensief bij het schoolgebeuren te betrekken en zien we ouders als volwaardige gesprekspartners als het gaat over de ontwikkeling van hun kind. We willen ervoor zorgen dat ouders zich betrokken voelen en dat ouders en leerkrachten goed met elkaar samenwerken, in een sfeer van respect en wederzijds vertrouwen. We vinden dat er sprake is van ouderbetrokkenheid en een goede samenwerkingsrelatie als ouders en stamgroepleiders zich gedeeld verantwoordelijk voelen voor de (school)ontwikkeling van de kinderen. 

 

Hoe ondersteunen ouders ons

OUDERHULP
Op onze school kunnen we niet zonder de hulp van ouders. U kunt daarbij denken aan hulp bij het maken van de schoolkrant, het trainen voor bepaalde sporten, lezen met kinderen, keukelen, technieklessen, het meefietsen naar sportwedstrijden en excursies, helpen met het startfeest, schoolkamp enz. Ook voor het geven van gastlessen zijn ouders van harte welkom.

STAMGROEPOUDERS
In elke stamgroep is een ouder actief als stamgroepouder. Die zorgt voor de organisatie van hulp bij activiteiten, zoals begeleiding bij excursies, hulp bij het startfeest en andere zaken betreffende de stamgroep. Stamgroepouders assisteren bij feesten en helpen met opruimen. Ook zijn zij aanspreekpunt voor (nieuwe) ouders. Ouders worden hiervoor door de stamgroepsleider benaderd.

GEBEDSGROEP
Enkele ouders vormen samen een gebedsgroep, die regelmatig bij elkaar komt om te bidden en te danken voor de school: voor het team, voor de kinderen, voor feestelijke gebeurtenissen, maar ook voor verdrietige gebeurtenissen. Kinderen en ouders kunnen gebedspunten inleveren in de ideeënbus van school. Mevrouw Sloots wil u graag meer vertellen over de gebedsgroep. Haar telefoonnummer kunt u opvragen bij de directeur.

SCHOOLKRANT
Er is een schoolkrant voor ouders en kinderen die vier keer per jaar verschijnt. De redactie bestaat uit kinderen uit de stamgroep, een lid van het schoolteam en ouders. U kunt artikelen, suggesties voor artikelen en reacties doorgeven aan de redactieleden, die vermeld staan in de schoolkrant. Dit blad valt onder verantwoordelijkheid van de school.